Obchodní podmínky pro obstarání prodeje

Obchodní podmínky pro obstarání prodeje zboží

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro obstarání prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Capetide solutions s.r.o.
 • IČ: 291 50 582
 • se sídlem: Voldušská 1102, Nové Město, 337 01 Rokycany
 • kontaktní údaje:
 • email: katerina.klancova@gmail.com
 • telefon: +420 725347650
 • www.hrajsizas.cz

(dále jen „komisionář“ nebo „hrajsizas“).

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené v souladu s § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „komisionářská smlouva“). 
 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy. Odchylná ujednání obsažená v komisionářské smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 3. Uzavřením komisionářské smlouvy komitent, tj. podnikatel či spotřebitel, který má zájem na obstarání prodeje komisionářem (dále jen „zájemce“), pověřuje hrajsizas, aby jako komisionář obstaral prodej zboží za cenu, kterou komisionář určí a v případě prodeje komisionáři náleží odměna stanovena v čl. V. těchto obchodních podmínek. Další práva a povinnosti stran jsou stanovené v komisionářské smlouvě či v těchto obchodních podmínkách.
 4. Zájemce prohlašuje že je vlastníkem zboží, které v souladu s komisionářskou smlouvu, předává komisionáři za účelem obstarání prodeje komisionářem.
 5. Zbožím se rozumí věci dětského segmentu zejména knihy, hračky a další předměty se kterými komisionář běžně obchoduje a které zájemce komisionáři předá za účelem obstarání prodeje komisionářem (dále jen „zboží“).
 6. Komisionář obstarává prodej zboží pro zájemce vlastním jménem na jeho účet a dále zájemci poskytuje s tím související služby, které jsou především:
 7. a) posouzení hodnoty zboží, zda je zboží vhodné k dalšímu prodeji a případně za jakou cenu,
 8. b) nafocení zboží, vytvoření nabídky na e-shopu dostupném na internetové stránce www.hrajsizas.cz (dále jen „e-shop“) nebo na jeho facebookovém profilu a správa této nabídky,
 9. c) nabízení zboží k prodeji na e-shopu nebo facebookovém profilu hrajsizas a případně i na pobočkách komisionáře.
 10. Komisionář chrání zájemcovy zájmy, které mu byly oznámeny nebo které lze rozumně předpokládat z povahy obchodu a zboží a informuje ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu obstarávání prodeje. 
 11. Předběžné posouzení prodejnosti zboží
 12. Komisionář potenciálním zájemcům o zajištění služby obstarání prodeje zboží poskytuje zdarma službu předběžného posouzení prodejnosti zboží. Na předběžné posouzení prodejnosti zboží v souladu s čl. 2 nemá zájemce právní nárok.
 13. Komisionář na základě fotografie a popisu zboží posoudí smysluplnost prodeje zboží jako celku, zejména s ohledem na fyzický stav zboží a předchozí zkušenosti s prodejem. Zboží, které nevyhovuje požadavkům prodeje, např. z důvodu hygieny, nemusí komisionář převzít a zařadit do prodeje. 

III. Předání zboží do komise

 1. Zboží může být komisionáři dopraveno následujícími způsoby:
 2. a) fyzickým předáním zboží na pobočce komisionáře, a to na adrese: U Vršku 358a, 267 16, Vysoký Újezd.
 3. b) prostřednictvím Zásilkovny na základě číselného kódu, který komisionář zašle zájemci společně s pokyny k odeslání zboží na základě předběžného posouzení zboží jako prodejného v souladu s čl. II těchto obchodních podmínek.
 4. c) prostřednictvím přepravní služby (zejména poštou nebo kurýrem).
 5. Náklady na dopravu zboží ke komisionáři hradí zájemce, pokud není ze strany hrajsizas výslovně uvedeno jinak.
 6. Komisionářská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy komisionář převezme zboží v souladu s čl. III těchto obchodních podmínek. Do té doby není komisionář odpovědný za nahodilou zkázu zboží.
 7. Komisionář může zboží bez udání důvodu odmítnout a nepřevzít. Zájemce nemá právní nárok na to, aby bylo jeho zboží přijato komisionářem do komise.
 8. Pokud komisionář předběžné posoudí zboží v souladu s čl. II těchto obchodních podmínek jako prodejné, avšak zaslané zboží nebude odpovídat zaslaným fotografiím nebo popisu, případně bude mít v popisu neuvedené vady, není komisionář povinen takové zboží do komise přijmout. Takové zboží je označeno jako neprodejné a komisionář ho na své náklady zlikviduje, případně předá zpět zájemci na jeho náklady v souladu s čl. IV odst. 5 těchto obchodních podmínek.
 9. Následné posouzení prodejnosti zboží
 10. Po převzetí zboží s čl. III těchto obchodních podmínek komisionář posoudí, zda je zboží vhodné k dalšímu prodeji. Zájemce je povinen sdělit komisionáři všechny relevantní informace a nezamlčet nic, co by mohlo mít vliv na prodejnost nebo hodnotu zboží.
 11. Komisionář bude zájemce informovat o tom, které položky posoudil jako prodejné. Cena zboží bude k vidění na e-shopu hrajsizas.
 12. Komisionář má právo odmítnout do prodeje zboží, které nevyhovuje podmínkám prodeje nebo je ve špatném stavu. Za špatný stav se považuje zejména zboží poškozené a nevyhovující hygienickým podmínkám. 
 13. Za neprodejné zboží se dále považuje věc jejíž navržená prodejní cena dle názoru komisionáře nedosahuje částky 70 Kč. 
 14. Zájemce tímto pověřuje komisionáře, aby zboží, které posoudí jako neprodejné, na vlastní náklady zlikvidoval. V případě individuální domluvy mezi zájemcem a komisionářem, může komisionář předat zboží zpět zájemci na náklady zájemce.
 15. Určení ceny zboží a podmínky prodeje zboží
 16. Cenu zboží, která bude nabízena na e-shopu komisionáře, určuje komisionář nebo jim pověřená osoba.  Cena zboží je stanovená v českých korunách. 
 17. V ceně zboží jsou zahrnuty služby uvedené v čl.I odst. 6.
 18. Zájemci vzniká nárok na výtěžek z prodeje okamžikem prodeje zboží dle obchodních podmínek platných v den převzetí zboží.
 19. Za každé prodané zboží náleží zájemci výtěžek z prodeje ve výši 60 % z prodejní ceny nabízené na e-shopu komisionáře. Z této částky se dále odečítá 25 českých korun za kus zboží za vystavení na e-shopu. 
 20. Komisionář vyplatí zájemci výtěžek z prodeje zboží do 15dnů následujícího kalendářního měsíce od prodeje zboží. Výtěžek je vyplacen na účet, který zájemce uvedl ve společné komunikaci.
 21. Odvolání prodeje
 22. Zájemce má právo odvolat příkaz k obstarání prodeje zboží jen do doby, než vznikne závazek komisionáře vůči kupujícímu nebo než je zboží označeno komisionářem jako neprodejné. V jiném případě nelze příkaz k obstarání prodeje odvolat.
 23. V případě odvolání příkazu k obstarání prodeje zboží po tom, co komisionář poskytl zájemci služby dle čl. I. odst. 6 těchto obchodních podmínek, je zájemce povinen nahradit komisionáři náklady, které komisionář vynaložil v souvislosti s obstaráním prodeje zboží. Komisionář v případě odvolání příkazu k obstarání prodeje zboží, připraví zboží k vyzvednutí na pobočce komisionáře nebo odešle na adresu uvedenou zájemcem do 14 dnů od obdržení částky za odvolání prodeje. Náklady na dopravu odvolaného zboží na adresu zájemce, hradí zájemce v plném rozsahu.
 24. Komisionář je oprávněn zboží zadržet, dokud náklady na obstarání prodeje, včetně případných nákladů na dopravu, od zájemce neobdrží.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi komisionářem a zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Zájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Znění obchodních podmínek může komisionář měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 4. 2023