Reklamační podmínky

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží

Reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží jsou nedílnou součástí obchodních podmínek:

 • Capetide solutions s.r.o.
 • IČ: 291 50 582
 • se sídlem: Voldušská 1102, Nové Město, 337 01 Rokycany
 • kontaktní údaje:
 • email: katerina.klancova@hrajsizas.cz 
 • telefon: 725 347 650
 • www.hrajsizas.cz

(dále jen „prodávající“)

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s těmito Reklamačními podmínkami a podmínkami pro vráceni zboží a též s Obchodními podmínkami.

 

 1. Reklamační podmínky

 

 

 • Reklamace nového zboží

 

 

Kupující může vytknout vadu, která se na nové věci projeví v době dvou let od převzetí.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

Reklamaci uplatňuje kupující v době pro práva z vad u prodávajícího.

Kupující podrobně popíše vadu reklamovaného zboží a způsob jejího odstranění prostřednictvím elektronické komunikace na emailovou adresu prodávajícího katerina.klancova@hrajsizas.cz a zašle reklamované zboží na adresu: U Vršku 358a, 267 16, Vysoký Újezd. Zaslané zboží musí být kompletní, čisté, řádně zabalené společně s dokladem o koupi.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

 

 

 • Reklamace použitého zboží

 

 

Kupující může vytknout vadu, která se na použité věci projeví v době jednoho roku od převzetí

Vadou věci není u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Kupující podrobně popíše vadu reklamovaného zboží a způsob jejího odstranění prostřednictvím elektronické komunikace na emailovou adresu prodávajícího katerina.klancova@hrajsizas.cz a zašle reklamované zboží na adresu: U Vršku 358a, 267 16, Vysoký Újezd. Zaslané zboží musí být kompletní, čisté, řádně zabalené společně s dokladem o koupi.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

 

 1. Podmínky pro vrácení zboží

 

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující může odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo 

 1. a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, 
 2. b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující využije vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím (na konci tohoto dokumentu), který vyplněný zašle na emailovou adresu prodávajícího katerina.klancova@hrajsizas.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu: U Vršku 358a, 267 16, Vysoký Újezd. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta je zachována, pokud odešle zboží před jejím uplynutím.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Tyto reklamační podmínky a podmínky pro vrácení zboží nabývají účinnosti dnem 3. 6. 2023

 

 1. Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod: Hraj si zas

Společnost: Capetide Solutions, s.r.o.

Se sídlem: Voldušská 1102, 337 01 Rokycany

IČ/DIČ: 291 50 582

E-mailová adresa: katerina.klancova@hrajsizas.cz

Telefonní číslo: 725 347 650

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 • Číslo objednávky:

 

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
   a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 

 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.